รับตรง59 นักเรียนช่างฝีมือทหาร (ภาคปกติ) โรงเรียนช่างฝีมือทหาร 2559

รับตรง59 นักเรียนช่างฝีมือทหาร (ภาคสมทบ) โรงเรียนช่างฝีมือทหาร 2559

โรงเรียนช่างฝีมือทหาร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2559

กําหนดการรับสมัคร

 • 14 ธันวาคม 2558 – 7 กุมภาพันธ์ 2559
 • (หน้า 6)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
  • ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
  • ช่างเครื่องมือกล
  • ช่างเชื่อมโลหะ
  • ช่างยานยนต์
  • ช่างไฟฟ้ากำลัง
  • ช่างอิเล็กทรอนิกส์
 • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
 • มีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.00
 • เป็นชายโสด หรือหญิงโสด อายุไม่เกิน 22 ปี
 • (หน้า 5, 12)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบคัดเลือกภาควิชาการ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ต หรือสมัครด้วยตนเอง ที่โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
 • (หน้า 6)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19