TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน จุฬาลงกรณ์ 2561

รับตรง59 การออกแบบนิเทศศิลป์/นานาชาติ จุฬา 2559

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 – 29 มกราคม 2559
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ หลักสูตรนานาชาติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาต่างประเทศหรือในประเทศ
 • มีผลคะแนนสอบวัดความสามารถในการศึกษาภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
  • TOEFL
   • Paper-based — ไม่ต่ำกว่า 550 หรือ
   • Internet-based — ไม่ต่ำกว่า 79 หรือ
  • IELTS — ไม่ต่ำกว่า 6.0 หรือ
  • SAT I (Critical Reading) — ไม่ต่ำกว่า 400 หรือ
  • CU-AAT (Verbal Section) — ไม่ต่ำกว่า 400 หรือ
  • CU-TEP — ไม่ต่ำกว่า 80
 • มีคะแนนสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างนี้
  • CU-AAT (Math Section) — ไม่ต่ำกว่า 450 หรือ
  • SAT I (Math) — ไม่ต่ำกว่า 450
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 50 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ หลักสูตรนานาชาติ ชั้น 1 อาคารเลิศ อุรัสยะนันท์ ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5 6