TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน จุฬาลงกรณ์ 2561

รับตรง59 การออกแบบสถาปัตยกรรม/นานาชาติ จุฬา 2559

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 – 29 มกราคม 2559
 • (หน้า 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • สาขาวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม หลักสูตรนานาชาติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ
 • มีคะแนนสอบวัดความสามารถในการศึกษาภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
  • TOEFL / IELTS / SAT I (Critical Reading ) / CU-AAT (Verbal Section) / CU-TEP
 • มีคะแนนสอบวัดความถนัดทางคณิตศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
  • CU-AAT (Math Section) / SAT I (Math)
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 80 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบคัดเลือก
 • ยื่นแฟ้มผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6