โครงการรับตรง เพิ่มเติม ม.อุบลราชธานี-มุกดาหาร 2556 (ครั้งที่ 3)

โครงการรับตรง เพิ่มเติม ม.อุบลราชธานี-มุกดาหาร 2556 (ครั้งที่ 3)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 26 เมษายน – 19 พฤษภาคม 2556

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์
  • สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ — 50 คน
 • คณะบริหารศาสตร์
  • สาขาวิชาการบัญชี — 50 คน
  • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ — 50 คน

คุณสมบัติ

 • ต้องมีสัญชาติไทยอายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ต้องมีบัตรประจําตัวประชาชนหรือเป็นบุคคลที่อยในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือกําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ชั้นปีที่ 2 ประจําปีการศึกษา 2555 และจะต้องสําเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เมื่อจะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นต้น (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ไม่เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยวิธีรับตรงทุกประเภทในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จำนวนรับ

 • 150 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านเว็บไซต์ http://www.entry.ubu.ac.th/

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์