TCAS/รับตรง61 ใช้คะแนน O-NET สำหรับผู้เรียนดี พระนครเหนือ 2561

รับตรง59 ความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ พระนครเหนือ 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อโดยวิธีพิเศษ สำหรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ ประจำปีการศึกษา 2559

กําหนดการรับสมัคร

 • 25 ธันวาคม 2558 – 10 มกราคม 2559
 • (หน้า 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) – รับวุฒิ ม.3

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ.กรุงเทพมหานคร
  • หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์
   • โยธา-โปรแกรมภาษาไทย
   • เครื่องกล-โปรแกรมภาษาไทย
   • ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์-โปรแกรมภาษาไทย
  • (หน้า 8)

สาขาที่เปิดรับ ระดับปริญญาตรี 4 ปี – รับวุฒิ ม.6/ปวช.

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.กรุงเทพมหานคร
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ-หลักสูตรภาษาอังกฤษ
   • วิศวกรรมเคมี
   • วิศวกรรมอุตสาหการ
   • วิศวกรรมวัสดุ
   • วิศวกรรมวัสดุเชิงนวัติกรรม-หลักสูตรนานาชาติ
  • (หน้า 9)
 • คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ.ปราจีนบุรี
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการอุตสาหกรรม-การจัดการผลิต
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบแบะบริหารงานก่อสร้าง
  • (หน้า 9)
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ
   • นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ล
   • วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
  • (หน้า 10)
 • คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มจพ.ระยอง
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม
   • เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ
  • (หน้า 10)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.ระยอง
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ-วิศวกรรมการวัดคุม
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์-วิศวกรรมเครื่องกล
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์-วิศวกรรมยานยนต์
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต-วิศวกรรมพอลิเมอร์
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์
  • (หน้า 10)

สาขาที่เปิดรับ ระดับปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี – รับวุฒิ ปวส.

 • คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ.ปราจีนบุรี
  • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • การจัดการอุตสาหกรรม-การจัดการผลิต
   • เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
  • (หน้า 11)

สาขาที่เปิดรับ ระดับปริญญาตรี เทียบโอน 3 ปี – รับวุฒิ ปวส.

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.กรุงเทพมหานคร
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด
  • (หน้า 11)

คุณสมบัติ

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 12, 14)

กระบวนการคัดเลือก

 • กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายชั้น ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส.
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีผลงานด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์
 • (หน้า 5, 12)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 7)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17