TCAS/รับตรง61 ใช้คะแนน O-NET สำหรับผู้เรียนดี พระนครเหนือ 2561

รับตรง59 ความสามารถดีเด่นด้านหุ่นยนต์ พระนครเหนือ 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อโดยวิธีพิเศษ สำหรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ (หุ่นยนต์) ประจำปีการศึกษา 2559

กําหนดการรับสมัคร

 • 25 ธันวาคม 2558 – 10 มกราคม 2559
 • (หน้า 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ ระดับปริญญาตรี 4 ปี – รับวุฒิ ม.6/ปวช.

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ.กรุงเทพมหานคร
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง-เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิก-คอมพิวเตอร์
  • (หน้า 8)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. กรุงเทพมหานคร
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ-หลักสูตรภาษาอังกฤษ
   • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • (หน้า 9)
 • คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ.ปราจีนบุรี
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการอุตสาหกรรม-การจัดการผลิต
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบแบะบริหารงานก่อสร้าง
  • (หน้า 9)

สาขาที่เปิดรับ ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2-3 ปี/เทียบโอน 3 ปี – รับวุฒิ ปวส.

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.กรุงเทพมหานคร
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เทียบโอน 3 ปี
   • วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด
  • (หน้า 9)
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ.กรุงเทพมหานคร
  • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ต่อเนื่อง 2-3 ปี
   • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
   • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์-เครื่องมือวัดและควบคุม
   • เทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส์
  • (หน้า 10)
 • คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ.ปราจีนบุรี
  • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ต่อเนื่อง 2-3 ปี
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • การจัดการอุตสาหกรรม-การจัดการผลิต
   • เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
  • (หน้า 10)

คุณสมบัติ

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 11, 12)

กระบวนการคัดเลือก

 • กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายชั้น ม.ปลาย ปวช. ปวส.
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีผลงานด้านการแข่งขันหุ่นยนต์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • (หน้า 5, 11)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 7)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14