ค่าเทอม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ปรับปรุง/2558)

ค่าเทอม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ปรับปรุง/2558)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศอัตราค่าเล่าเรียน/ค่าเทอม สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปรับปรุงล่าสุด ปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

รูปแบบการคิดค่าเทอม

 • เหมาจ่าย ต่อคน ต่อภาคการศึกษา

รับข่าวสารเพิ่มเติม

อัตราค่าเทอม

 • คณะมนุษยศาสตร์ ภาคปกติ — 15,000 บาท
 • คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ นศ.ต่างชาติ — 55,000 บาท
 • คณะศึกษาศาสตร์ ภาคปกติ — 15,000 บาท
 • คณะวิจิตรศิลป์ ภาคปกติ — 15,000 บาท
 • คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาคปกติ — 28,000 บาท
 • คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ ภาคปกติ — 30,000 บาท
 • คณะสังคมศาสตร์ ภาคปกติ — 15,000 บาท
 • คณะสังคมศาสตร์สาขาวิชาสังคมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ — 40,000 บาท
 • คณะสังคมศาสตร์สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ — 46,000 บาท
 • คณะวิทยาศาสตร์ ภาคปกติ — 16,000 บาท
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคปกติ — 16,000 บาท
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ — 35,000 บาท
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรนานาชาติ นศ.ไทย — 50,000 บาท
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรนานาชาติ นศ.ต่างชาติ — 70,000 บาท
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย หลักสูตรสองภาษา ภาคปกติ — 35,000 บาท
 • คณะแพทยศาสตร์ ภาคปกติ — 20,000 บาท
 • คณะเกษตรศาสตร์ ภาคปกติ — 16,000 บาท
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาคปกติ — 20,000 บาท
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 5 6 ภาคปกติ ปีละ 60,000 บาท
 • คณะเภสัชศาสตร์ ภาคปกติ — 20,000 บาท
 • คณะเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 6 ภาคปกติ — ปีละ 60,000 บาท
 • คณะเทคนิคการแพทย์ ภาคปกติ — 20,000 บาท
 • คณะพยาบาลศาสตร์ ภาคปกติ — 20,000 บาท
 • คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ นศ.ไทย — 45,000 บาท
 • คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ นศ.ต่างชาติ — 65,000 บาท
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาคปกติ — 16,000 บาท
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล ภาคปกติ — 35,000 บาท
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ ภาคปกติ — 20,000 บาท
 • คณะบริหารธุรกิจ ภาคปกติ — 15,000 บาท
 • คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบัญชี,หลักสูตรบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ — 28,000 บาท
 • คณะเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ — 20,000 บาท
 • คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ตรี+โท สองภาษา ภาคปกติ — 35,000 บาท
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาคปกติ — 29,000 บาท
 • คณะการสื่อสารมวลชน ภาคปกติ — 20,000 บาท
 • คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคปกติ — 15,000 บาท
 • คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ — 28,000 บาท
 • คณะนิติศาสตร์ ภาคปกติ — 15,000 บาท
 • คณะนิติศาสตร์ ภาคพิเศษ — 22,000 บาท
 • วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี สาขาวิชาแอนนิเมชัน ภาคปกติ — 35,000 บาท
 • วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ ภาคปกติ — 25,000 บาท
 • วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรนานาชาติ นศ.ไทย — 40,000 บาท
 • วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรนานาชาติ นศ.ต่างชาติ — 40,000 บาท

ที่มา/อ้างอิง

 • เว็บไซต์ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่