ค่าเทอม มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ปรับปรุง/2558)

ค่าเทอม มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ปรับปรุง/2558)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศอัตราค่าเล่าเรียน/ค่าเทอม สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปรับปรุงล่าสุด ปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

รูปแบบการคิดค่าเทอม

 • เหมาจ่าย ต่อคน ต่อภาคการศึกษา

อัตราค่าเทอม ภาคปกติ

 • คณะแพทยศาสตร์ — 18,000 บาท
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ — 18,000 บาท
 • คณะพยาบาลศาสตร์ — 18,000 บาท
 • คณะเภสัชศาสตร์ — 18,000 บาท
 • คณะเทคนิคการแพทย์ — 18,000 บาท
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ — 18,000 บาท
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์ — 18,000 บาท
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ — 18,000 บาท
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ — 15,000 บาท
 • คณะวิทยาการจัดการ — 15,000 บาท
 • คณะเกษตรศาสตร์ — 12,000 บาท
 • คณะวิทยาศาสตร์ — 12,000 บาท
 • คณะเทคโนโลยี — 12,000 บาท
 • วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี — 12,000 บาท
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ — 10,000 บาท
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์ — 10,000 บาท
 • คณะศึกษาศาสตร์ — 10,000 บาท
 • วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ — 10,000 บาท
 • คณะนิติศาสตร์ — 18,000 บาท
 • วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น — 28,000 บาท
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการพิเศษ — 30,000 บาท
 • วิทยาลัยนานาชาติ บริหารธุรกิจบัณฑิต — 40,000 บาท
 • วิทยาลัยนานาชาติ ศิลปศาสตรบัณฑิต — 40,000 บาท
 • วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาศาสตรบัณฑิต — 50,000 บาท

รับข่าวสารเพิ่มเติม

อัตราค่าเทอม ภาคฤดูร้อน

 • ให้ชำระครึ่งหนึ่ง ของค่าธรรมเนียมภารศึกษาภาคปกติ

ที่มา/อ้างอิง

 • ระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2558