รับตรง59 ภาคปกติ และภาคพิเศษ ม.บูรพา-สระแก้ว 2559 (2 รอบ)

รับตรง59 ภาคปกติ และภาคพิเศษ ม.บูรพา-สระแก้ว 2559 (2 รอบ)

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559 (2 รอบ)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • รอบที่ 1 : 20 พฤศจิกายน 2558 – 15 มกราคม 2559
 • รอบที่ 2 : 16 มกราคม – 16 มีนาคม 2559
 • (หน้า 9, 10)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
  • การบริหารทั่วไป
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • การบริหารทั่วไป-ภาคพิเศษ-เทียบโอน
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ-ภาคพิเศษ-เทียบโอน
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ-ภาคพิเศษ-เทียบโอน
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • เกษตรศาสตร์-เทคโนโลยีการผลิตพืช
  • เกษตรศาสตร์-เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
  • เกษตรศาสตร์-เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
  • เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
  • เกษตรศาสตร์-เทคโนโลยีการผลิตพืช-ภาคปกติ-เทียบโอน
  • เกษตรศาสตร์-เทคโนโลยีการผลิตสัตว์-ภาคปกติ-เทียบโอน
  • เกษตรศาสตร์-เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว-ภาคปกติ-เทียบโอน
  • เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ-ภาคปกติ-เทียบโอน
 • โครงการจัดตั้ง คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่ ม.บูรพา-ชลบุรี
  • การจัดการ-การจัดการธุรกิจทั่วไป
  • การจัดการ-ธุรกิจระหว่างประเทศ
  • การจัดการ-การตลาด
 • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวส. ปวท. หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • รวม 770 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ งานวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์