รับตรง59 โควตาบุตรหลานเกษตรกร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2559

รับตรง59 โควตาบุตรหลานเกษตรกร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2559

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบจัดสรรโควตา บุตรหลานเกษตรกร ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 18 ธันวาคม 2558 – 10 มกราคม 2559
 • (หน้า 15)

สาขาที่เปิดรับ – ระดับปริญญาตรี

 • คณะผลิตกรรมการเกษตร
  • เกษตรศาสตร์-พืชไร่
  • เกษตรศาสตร์-พืชสวน
  • เกษตรศาสตร์-อารักขาพืช
  • เกษตรเคมี
  • เกษตรศาสตร์-ปฐพีศาสตร์
  • การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
  • เกษตรศาสตร์-วิทยาการสมุนไพร
  • (หน้า 3)
 • วิทยาลัยพลังงานทดแทน
  • พลังงานทดแทน
  • (หน้า 3)
 • คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
  • สัตวศาสตร์-สัตว์ปีก/การผลิตสุกร/โคนมและโคเนื้อ/อาหารสัตว์
  • (หน้า 3)
 • คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
  • การประมง
  • (หน้า 4)
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • การจัดการ
  • การตลาด
  • การบัญชี
  • การเงิน
  • ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
  • (หน้า 4)
 • คณะเศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
  • เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
  • (หน้า 4)
 • คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
  • พัฒนาการท่องเที่ยว
  • (หน้า 4)
 • คณะศิลปศาสตร์
  • นิเทศศาสตร์บูรณาการ
  • ภาษาอังกฤษ
  • (หน้า 4)
 • คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
  • วิศวกรรมเกษตร
  • วิศวกรรมอาหาร
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
  • เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
  • (หน้า 5)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • เคมี
  • สถิติ
  • คณิตศาสตร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วัสดุศาสตร์
  • เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ
  • (หน้า 6)
 • วิทยาลัยบริหารศาสตร์
  • รัฐศาสตร์
  • การบริหารท้องถิ่น
  • รัฐศาสตร์-ภาคพิเศษ
  • การบริหารท้องถิ่น-ภาคพิเศษ
  • (หน้า 6)
 • ม.แม่โจ้-แพร่
  • เกษตรป่าไม้
  • เทคโนโลยีการผลิตพืช
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
  • การบัญชี
  • ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
  • พัฒนาการท่องเที่ยว
  • การตลาด
  • การจัดการชุมชน
  • เศรษฐศาสตร์
  • รัฐศาสตร์
  • การประมง
  • (หน้า 6)
 • ม.แม่โจ้-ชุมพร
  • การประมง
  • เทคโนโลยีการผลิตพืช
  • พัฒนาการท่องเที่ยว
  • การจัดการ
  • รัฐศาสตร์
  • (หน้า 7)

สาขาที่เปิดรับ – ระดับปริญญาตรี เทียบเข้า

 • คณะผลิตกรรมการเกษตร
  • เกษตรศาสตร์-พืชไร่
  • การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
  • การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร-ภาคพิเศษ
  • (หน้า 8)
 • คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
  • สัตวศาสตร์-การผลิตสุกร
  • สัตวศาสตร์-โคนมและโคเนื้อ
  • สัตวศาสตร์-สัตวปีก
  • (หน้า 8)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีภูมิทัศน์-การจัดการสนามกอล์ฟ/การจัดการภูมิทัศน์/การจัดการต้นไม้ยืนต้น
  • (หน้า 9)
 • คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
  • การประมง
  • (หน้า 9)
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • การจัดการ
  • การตลาด
  • การบัญชี
  • ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
  • (หน้า 9)
 • คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
  • พัฒนาการท่องเที่ยว
  • (หน้า 10)
 • ม.แม่โจ้-แพร่
  • เกษตรป่าไม้
  • การบัญชี
  • (หน้า 10)
 • ม.แม่โจ้-ชุมพร
  • การประมง
  • เทคโนโลยีการผลิตพืช
  • การจัดการ
  • พัฒนาการท่องเที่ยว
  • (หน้า 10)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นม.6 ปวส. หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • เป็นบุตรหลานของเกษตรกร หรือผู้แทนเกษตรกรสภาเกษตรจังหวัด ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ด้านการเพาะปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การประมง และเกษตรกรรมอื่นๆ หรือเป็นเกษตรกรที่ผู้แทนเกษตรระดับหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ รับรองว่าประกอบอาชีพเกษตรกรรม จาก 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ตาก นครสวรรค์ ลำพูน ลำปาง พะเยา อุตรดิตถ์ สุโขทัย น่าน กำแพงเพชร แพร่ พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ อุทัยธานี และจาก 14 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ระนอง สตูล สงขลา สุราษฎร์ธานี ยะลา
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นแฟ้มสะสมผลงาน/บทความ ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 1)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 10, 15)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์