TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.มหิดล 2561

โครงการรับตรง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ-นานาชาติ ม.มหิดล 2556 (รอบยื่นคะแนน)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2556 (รอบยื่นคะแนน)

กําหนดการรับสมัคร

  • 17 เมษายน – 13 พฤษภาคม 2556

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

คุณสมบัติ

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือได้รับประกาศนียบัตรเทียบเท่าจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ประจำปีการศึกษา 2555 โดยมีกำหนดที่จะสำเร็จการศึกษาภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556
  • มีผลคะแนนทดสอบจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วย ผลการเรียนรวมเฉลี่ย(GPAX), O-NET, GAT, PAT 1 (คณิตศาสตร์), PAT 2 (วิทยาศาสตร์)

จำนวนรับ

  • 50 คน

วิธีสมัคร

  • สมัครทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ http://www.ict.mahidol.ac.th/

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ