รับตรง59 ปวส./ป.ตรี/ป.โท ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2559

รับตรง59 ปวส./ป.ตรี/ป.โท ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปวส. ปริญญาตรี และปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 ธันวาคม 2558 – 29 กุมภาพันธ์ 2559
 • (หน้า 5, 6, 7)

สาขาที่เปิดรับ – ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

 • มทร.ศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
   • ไฟฟ้า
   • การบัญชี
   • การตลาด
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • ช่างยนต์
   • (หน้า 33)
 • (วิชาสอบ หน้า 34, 36)
 • (เนื้อหาสอบ หน้า 38)

สาขาที่เปิดรับ – ระดับปริญญาตรี

 • มทร.ศรีวิชัย สงขลา
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การโรงแรม
   • การท่องเที่ยว
   • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
   • (หน้า 51)
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมโยธา
   • วิศวกรรมสำรวจ
   • วิศวกรรมไฟฟ้า
   • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
   • วิศวกรรมโทรคมนาคม
   • วิศวกรรมอุตสาหการ
   • วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม
   • วิศวกรรมการผลิต
   • วิศวกรรมเครื่องกล
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   • (หน้า 51)
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การตลาด
   • ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
   • การจัดการ-การจัดการทั่วไป
   • การจัดการ-การจัดการสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
   • การเงิน
   • (หน้า 51)
  • หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต
   • อาหารและโภชนาการ
   • ธุรกิจคหกรรมศาสตร
   • (หน้า 52)
  • หลักสูตรศิลปบัณฑิต
   • การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
   • จิตรกรรม
   • (หน้า 52)
  • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต-ต่อเนื่อง
   • เทคโนโลยีอุตสาหการ
   • เทคโนโลยีอุตสาหการ-สมทบ
   • เทคโนโลยีเครื่องกล
   • เทคโนโลยีเครื่องกล-สมทบ
   • (หน้า 52)
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • การผังเมือง
   • เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
   • เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน-สมทบ
   • เทคโนโลยีปิโตรเลียม
   • (หน้า 52)
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
   • (หน้า 52)
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต-เทียบโอน
   • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
   • (หน้า 53)
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต-เทียบโอน
   • วิศวกรรมการผลิต
   • วิศวกรรมอุตสาหการ
   • วิศวกรรมไฟฟ้า-สมทบ
   • วิศวกรรมเครื่องกล-สมทบ
   • วิศวกรรมโทรคมนาคม-สมทบ
   • (หน้า 53)
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต-เทียบโอน
   • การตลาด
   • การตลาด-สมทบ
   • การจัดการ-การจัดการทั่วไป
   • การจัดการ-การจัดการทั่วไป-สมทบ
   • การจัดการ-การจัดการสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
   • การจัดการ-การจัดการสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์-สมทบ
   • การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม
   • การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม-สมทบ
   • การจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์
   • การจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์-สมทบ
   • ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
   • ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ-สมทบ
   • (หน้า 53)
  • หลักสูตรคหกรรมศาสตร-เทียบโอน
   • อาหารและโภชนาการ
   • (หน้า 53)
  • หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
   • วิศวกรรมอุตสาหการ
   • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
   • วิศวกรรมแมคคาทรอนิค
   • (หน้า 54)
  • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
   • สถาปัตยกรรม
   • สถาปัตยกรรม-สมทบ
   • (หน้า 54)
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต-เทียบโอน
   • การบัญชี
   • การบัญชี-สมทบ
   • (หน้า 54)
 • มทร.ศรีวิชัย นครศีธรรมราช ทุ่งใหญ่
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • พืชศาสตร์
   • สัตวศาสตร์
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
   • การจัดการอุตสาหกรรมอาหารและบริการ
   • เทคโนโลยีชีวภาพ
   • (หน้า 55)
  • หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์
   • สัตวแพทยศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต-เทียบโอน
   • พืชศาสตร์
   • สัตวศาสตร์
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
   • (หน้า 55)
  • หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต-เทียบโอน
   • อาหารและโภชนาการ
  • (หน้า 55)
 • มทร.ศรีวิชัย นครศีธรรมราช ไสใหญ่
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
   • (หน้า 56)
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีการยาง
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • พืชศาสตร์
   • สัตวศาสตร์
   • ประมง
   • เทคโนโลยีภูมิทัศน์
   • เกษตรกลวิธาน
   • ชีววิทยาประยุกต์
   • เคมีอุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีน้ำมันปาล์มและโอลิโอเคมี
   • พัฒนาการเกษตรและการจัดการธุรกิจการเกษตร
   • (หน้า 56)
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการ-การจัดการทั่วไป
   • การตลาด
   • ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
   • (หน้า 56)
  • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต-ต่อเนื่อง
   • เทคโนโลยีอุตสาหการ
   • (หน้า 57)
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
   • (หน้า 57)
  • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
   • การแพทย์แผนไทย
   • (หน้า 57)
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การเงิน
   • การจัดการโลจิสติกส์
   • (หน้า 57)
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต-เทียบโอน
   • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
   • (หน้า 57)
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต-เทียบโอน
   • เทคโนโลยีการยาง
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • พืชศาสตร์
   • สัตวศาสตร์
   • ประมง
   • เกษตรกลวิธาน
   • (หน้า 57)
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต-เทียบโอน
   • การจัดการ-การจัดการทั่วไป
   • การจัดการ-การจัดการทั่วไป-สมทบ
   • การตลาด
   • ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
   • (หน้า 58)
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต-เทียบโอน
   • การบัญชี
   • การบัญชี-สมทบ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต-เทียบโอน
   • การจัดการโลจิสติกส์
   • (หน้า 58)
 • มทร.ศรีวิชัย ตรัง
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
   • อุตสาหกรรมอาหาร
   • การจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น้ำ
   • วิทยาศาสตร์ทางทะเล ชีววิทยาทางทะเล
   • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   • (หน้า 59)
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมไฟฟ้า
   • วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
   • (หน้า 59)
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรมโยธา
   • (หน้า 59)
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต-เทียบโอน
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
   • (หน้า 59)
 • มทร.ศรีวิชัย นครศีธรรมราช วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ตรัง
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
   • การโรงแรมและการท่องเที่ยว
   • (หน้า 60)
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
   • (หน้า 60)
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต-เทียบโอน
   • การโรงแรมและการท่องเที่ยว
   • (หน้า 60)
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต-เทียบโอน
   • การบัญชี
   • (หน้า 60)
 • มทร.ศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ
  • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต-เทียบโอน
   • เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
   • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
   • (หน้า 60)
  • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
   • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
   • (หน้า 60)
 • มทร.ศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ นครศรีธรรมราช
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การโรงแรมและการท่องเที่ยว
   • (หน้า 61)
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมไฟฟ้า
   • วิศวกรรมโยธา
   • (หน้า 61)
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการ-การจัดการทั่วไป
   • ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
   • (หน้า 61)
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
   • (หน้า 61)
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต-เทียบโอน
   • การจัดการ-การจัดการทั่วไป
   • (หน้า 61)
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต-เทียบโอน
   • การบัญชี
   • (หน้า 61)
 • (วิชาสอบ หน้า 62, 72)
 • (เนื้อหาสอบ หน้า 86)

สาขาที่เปิดรับ – ระดับปริญญาโท

 • มทร.ศรีวิชัย สงขลา
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
   • วิศวกรรมโยธา
   • วิศวกรรมโยธา-สมทบ
   • (หน้า 99)
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
   • การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม-สมทบ
   • (หน้า 99)
 • (วิชาสอบ หน้า 100)
 • (เนื้อหาสอบ หน้า 102)

คุณสมบัติ

 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
  • วุฒิการศึกษา ม.6/ปวช.
  • (หน้า 33)
 • ระดับปริญญาตรี
  • วุฒิการศึกษา ม.6/ปวส./ปวส.
  • (หน้า 43, 47)
 • ระดับปริญญาโท
  • วุฒิการศึกษา ป.ตรี
  • (หน้า 99)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 26)
 • (ค่าเทอม หน้า 29)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 14)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: