รับตรง61 หลักสูตรวิชาภาคพื้น สถาบันการบินพลเรือน 2561 (รอบ 2)

รับตรง59 หลักสูตรวิชาภาคพื้น สถาบันการบินพลเรือน 2559

สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และระดับอนุปริญญา หลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำปีการศึกษา 2559

กําหนดการรับสมัคร

 • 21 ธันวาคม 2558 – 31 มีนาคม 2559
 • (หน้า 24)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน
  • การจัดการจราจรทางอากาศ
  • การจัดการท่าอากาศยาน
  • การจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
  • (หน้า 9)
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน-เทียบโอน
  • (หน้า 10)
 • หลักสูตรระดับอนุปริญญา
  • นายช่างบำรุงรักษาอากาศยาน
  • นายช่างบำรุงรักษาอากาศยาน-ภาคสมทบ
  • (หน้า 12)
  • เทคโนโลยีอากาศยาน-เครื่องวัดประกอบการบิน
  • เทคโนโลยีอากาศยาน-อิเล็กทรอนิกส์การบิน
  • เทคโนโลยีอากาศยาน-อิเล็กทรอนิกส์การบิน-ภาคสมทบ
  • (หน้า 13)
 • หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน (ต่อเนื่อง)
  • การจัดการท่าอากาศยาน
  • การจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
  • (หน้า 14)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • มีผลการเรียนตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 4)

จำนวนรับ

 • รวม 544 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)
 • (ค่าเทอม หน้า 15)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของสถาบัน
 • (หน้า 5)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24