ค่าเทอม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปรับปรุง/2558)

ค่าเทอม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปรับปรุง/2558)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศอัตราค่าเล่าเรียน/ค่าเทอม สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปรับปรุงล่าสุด ปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

รูปแบบการคิดค่าเทอม

 • เหมาจ่าย ต่อคน ต่อภาคการศึกษา
 • (ประกอบด้วย ค่าหน่วยกิต + ค่าธรรมเนียมแรกเข้า + ค่าอุบัติเหตุ + ค่าบำรุง + ค่าเอกสารลงทะเทียนแรกเข้า + ค่าลงทะเบียนเรียนตามปกติ)

อัตราค่าเทอมภาคการศึกษาต้น/ภาคการศึกษาปลาย

 • คณะแพทยศาสตร์ — 21,000 บาท
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ — 21,000 บาท
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ — 21,000 บาท
 • คณะเภสัชศาสตร์ — 21,000 บาท
 • คณะสหเวชศาสตร์ — 21,000 บาท
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ — 21,000 บาท
 • คณะนิเทศศาสตร์ — 21,000 บาท
 • คณะวิทยาศาสตร์ — 21,000 บาท
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ — 21,000 บาท
 • คณะจิตวิทยา — 21,000 บาท
 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา — 21,000 บาท
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี — 17,000 บาท
 • คณะเศรษฐศาสตร์ — 17,000 บาท
 • คณะนิติศาสตร์ — 17,000 บาท
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์ — 17,000 บาท
 • คณะอักษรศาสตร์ — 17,000 บาท
 • คณะรัฐศาสตร์ — 17,000 บาท
 • คณะครุศาสตร์ — 17,000 บาท

รับข่าวสารเพิ่มเติม

อัตราค่าเทอมภาคฤดูร้อน

 • ทุกคณะข้างต้น 5,250 บาท

ที่มา/อ้างอิง

 • ระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions ) ประจำปีการศึกษา 2558