โครงการรับตรง เพิ่มเติม ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 2556

โครงการรับตรง เพิ่มเติม ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 2556

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานกำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • บัดนี้ – 15 พฤษภาคม 2556

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะบริหารธุรกิจ
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี
   • การเงิน (ปกติ)
   • การตลาด (ปกติ)
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปกติ)
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) เทียบโอนรายวิชา
   • การตลาด (จันทร์ – เสาร์) (สมบท 1)
   • การเงิน (จันทร์ – เสาร์) (สมทบ 2)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี
   • ช่างโยธา (ปกติ)
   • ช่างโลหะ (ปกติ)
   • ช่างกลโรงงาน (ปกติ)
   • ช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ (ปกติ)
   • ช่างยนต์ (ปกติ)
   • ช่างยนต์-เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ (ปกติ)
   • ช่างจักรกลหนัก (ปกติ)
   • เทคนิคคอมพิวเตอร์ (ปกติ)
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี
   • วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ (ปกติ)
   • วิศวกรรมวัสดุ-โลหการ (ปกติ)
   • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ปกติ)
   • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) หลักสูตร 4 ปี
   • การจัดการผังเมือง (ปกติ)
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) เทียบโอนรายวิชา
   • วิศวกรรมเครื่องกล (จันทร์ – เสาร์) (สมทบ)
   • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (ปกติ)
   • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (จันทร์ – เสาร์) (สมทบ)
   • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ปกติ)
   • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (จันทร์ – เสาร์) (สมทบ)
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (จันทร์ – เสาร์) (ปกติ)
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (จันทร์ – เสาร์) (สมทบ)
   • วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร (ปกติ)
 • คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) หลักสูตร 4 ปี
   • ทัศนศิลป์(จิตรกรรม ประติมากรรม ศิลปะภาพพิมพ์) (ปกติ)
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) หลักสูตร 4 ปี
   • ออกแบบเซรามิก (ปกติ)
   • เทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป์ (ปกติ)
 • คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี
   • เคมี (ปกติ)

วิธีสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองเท่านั้น ติดต่อขอซื้อใบสมัครได้ที่อาคาร 8 ชั้น 2 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์