รับตรง59 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น 2559 (2 รอบ/ปรับปรุงระเบียบการ)

รับตรง59 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น 2559 (2 รอบ/ปรับปรุงระเบียบการ)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2559 (2 รอบ/ปรับปรุงระเบียบการ)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • รอบที่ 1 : 2 มกราคม – 4 มีนาคม 2559
 • รอบที่ 2 : 1 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2559
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 60 คน
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 60 คน
  • สาขาวิชาภูมิศาสตร์สารสนเทศศาสตร์ 80 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • สำหรับรอบที่ 2 ต้องมีผลการสอบ O-NET / GAT / PAT 1 / PAT 2
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • รวม 200 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • รอบที่ 1 : สอบข้อเขียน
 • รอบที่ 2 : ยื่นผลการสอบ
 • (หน้า 5, 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์