รับตรง59 ภาษาและวัฒนธรรม/นานาชาติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬา 2559

รับตรง59 ภาษาและวัฒนธรรม/นานาชาติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬา 2559

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม หลักสูตรนานาชาติ คณะอักษรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 16 ธันวาคม 2558 – 29 มกราคม 2559
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม หลักสูตรนานาชาติ คณะอักษรศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีคะแนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
  • TOEFL
   • Paper-based — ไม่ต่ำกว่า 550 หรือ
   • Computer-based — ไม่ต่ำกว่า 213 หรือ
   • Internet-based — ไม่ต่ำกว่า 79 หรือ
  • IELTS — ไม่ต่ำกว่า 6.0 หรือ
  • CU-TEP — ไม่ต่ำกว่า 80
 • มีคะแนนผลการทดสอบอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
  • CU-AAT (Math Section และ Verbal Section) โดยจะต้องมีคะแนนในส่วนของ Verbal Section ไม่ต่ำกว่า 400 หรือ
  • SAT I (Math และ Critical Reading) โดยจะต้องมีคะแนนในส่วนของ Critical Reading ไม่ต่ำกว่า 400 หรือ
  • ACT (Math Section และ English Section) โดยจะต้องมีคะแนนในส่วนของ English Section ไม่ต่ำกว่า 18 คะแนน
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 100 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร ที่สำนักงานหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม หลักสูตรนานาชาติ ห้อง 712 ชั้น 7 อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์