รับตรง59 วิธีทั่วไป ผู้จบ ปวส. มหาวิทยาลัยทักษิณ 2559

รับตรง59 วิธีทั่วไป ผู้จบ ปวส. มหาวิทยาลัยทักษิณ 2559

มหาวิทยาลัยทักษิณเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วิธีทั่วไป ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 ธันวาคม 2558 – 15 กุมภาพันธ์ 2559
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
  • การบัญชี-ภาคปกติ 20 คน
  • การบัญชี-ภาคสมทบ 30 คน
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • บริหารธุรกิจ-การตลาด-ภาคปกติ 10 คน
  • บริหารธุรกิจ-การตลาด-ภาคสมทบ 20 คน
  • บริหารธุรกิจ-การประกอบการและการจัดการ-ภาคปกติ 20 คน
  • บริหารธุรกิจ-การประกอบการและการจัดการ-ภาคสมทบ 40 คน
  • บริหารธุรกิจ-การจัดการการค้าปลีก-ภาคสมทบ 40 คน
 • (ภาคปกติ เรียน จ-ศ เวลา 08.00-17.00)
 • (ภาคสมทบ เรียน จ-ศ เวลา 17.30-20.30 และ ส-อา เวลา 08.00-20.30)
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สาขาวิชาการบัญชี
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาภาคเรียนสุดท้าย ระดับอนุปริญญา หรือปวส. หรือเทียบเท่า สาขาวิชาบัญชี
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ-การตลาด/การประกอบการและการจัดการ/การจัดการการค้าปลีก
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาภาคเรียนสุดท้าย ระดับอนุปริญญา หรือปวส. หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 2, 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5