รับตรง59 วิธีพิเศษ ผู้จบ ปวส. มหาวิทยาลัยทักษิณ 2559

รับตรง59 วิธีพิเศษ ผู้จบ ปวส. มหาวิทยาลัยทักษิณ 2559

มหาวิทยาลัยทักษิณเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วิธีพิเศษ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 ธันวาคม 2558 – 31 มกราคม 2559
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
  • การบัญชี-ภาคปกติ 35 คน
  • การบัญชี-ภาคสมทบ 80 คน
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • บริหารธุรกิจ-การตลาด-ภาคปกติ 20 คน
  • บริหารธุรกิจ-การตลาด-ภาคสมทบ 25 คน
  • บริหารธุรกิจ-การประกอบการและการจัดการ-ภาคปกติ 10 คน
  • บริหารธุรกิจ-การประกอบการและการจัดการ-ภาคสมทบ 40 คน
  • บริหารธุรกิจ-การจัดการการค้าปลีก-ภาคสมทบ 40 คน
 • (ภาคปกติ เรียน จ-ศ เวลา 08.00-17.00)
 • (ภาคสมทบ เรียน จ-ศ เวลา 17.30-20.30 และ ส-อา เวลา 08.00-20.30)
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สาขาวิชาการบัญชี
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาภาคเรียนสุดท้าย ระดับอนุปริญญา หรือปวส. หรือเทียบเท่า สาขาวิชาบัญชี
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ-การตลาด
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาภาคเรียนสุดท้าย ระดับอนุปริญญา หรือปวส. หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ-การประกอบการและการจัดการ/การจัดการการค้าปลีก
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาภาคเรียนสุดท้าย ระดับอนุปริญญา หรือปวส. หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4