TCAS/รับตรง61 ประเภทอิสระ ม.เกษตรศาสตร์-ศรีราชา 2561

โครงการรับตรง คณะอุตสาหกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) ม.เกษตรศาสตร์ 2556 (รอบ 3)

โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 3

กําหนดการรับสมัคร

 • 8-9-10 พฤษภาคม 2556

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ

คุณสมบัติ

 • ผู้สมัครควรเป็นนักเรียนที่เรียนมาทางสายวิทยาศาสตร์ โดยควรผ่านการเรียนวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มาอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ภาคการศึกษา ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • คะแนนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษาไม่ต่ํากว่า 2.00
 • ใช้ผลการสอบ ในวิชา
  • GAT รหัสวิชา 85 (20 %) นําคะแนนดิบ X 0.2
  • PAT1 รหัสวิชา 71 (30 %) นําคะแนนดิบ X 0.3
  • PAT2 รหัสวิชา 72 (50 %) นําคะแนนดิบ X 0.5
  • และคะแนนทั้ง 3 วิชา ต้องมาจากการสอบครั้งเดียวกัน โดยคะแนนรวมทั้ง 3 รายวิชาหลังจากคูณค่าน้ําหนักแล้ว ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ( 90 คะแนน ) จึงมีสิทธิ์สมัคร
 • การคัดเลือกจะเรียงลําดับจากผู้ที่มีคะแนนสูงสุด

วิธีสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ที่ อาคารปฏิบัติการวิจัย ทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร อก. 5 ชั้น 5 ห้อง 5522

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ