TCAS/รับตรง61 ภาคปกติ ประเภทโควตา ม.ราชภัฏเชียงราย 2561

รับตรง59 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ม.สวนดุสิต 2559

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

กําหนดการรับสมัคร

  • 8 ธันวาคม 2558 – 29 กุมภาพันธ์ 2559

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

  • หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์

คุณสมบัติ

  • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
  • น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบคัดเลือก
  • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

  • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

รับตรง59 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ม.สวนดุสิต 2559

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์