รับตรง59 รอบรับตรง ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 2559

รับตรง59 รอบรับตรง ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 – 11 มกราคม 2559
  • สมัครทางอินเตอร์เน็ต
 • 18 – 27 มกราคม 2559
  • สมัครด้วยตนเอง

สาขาที่เปิดรับ – ศาลายา

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมโทรคมนาคม
  • วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมการวัดคุม
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมวัสดุ
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  • การจัดการงานก่อสร้าง
  • เทคโนโลยีนิเทศศิลป์
  • ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • การจัดการทรัพยากรอาคาร
  • การออกแบบสื่อดิจิทัล
  • เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
  • สถาปัตยกรรมและการออกแบบชุมชนเมือง
  • สถาปัตยกรรมภายใน
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
  • การตลาด
  • การบัญชี
  • การจัดการอุตสาหกรรม

สาขาที่เปิดรับ – วิทยาเขตวังไกลกังวล

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมโยธา
 • คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  • เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • การบัญชี
  • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-นวัตกรรมมัลติมีเดีย
 • คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
  • การโรงแรม
  • การท่องเที่ยว

สาขาที่เปิดรับ – พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ

 • คณะบริหารธุรกิจ
  • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
  • บริหารธุรกิจ-หลักสูตรภาษาจีน

สาขาที่เปิดรับ – วิทยาลัยเพาะช่าง

 • จิตรกรรมไทย
 • ประติมากรรมไทย
 • ศิลปะภาพพิมพ์
 • ออกแบบนิเทศศิลป์
 • ศิลปะการถ่ายภาพ
 • ศิลปะหัตถกรรม
 • เครื่องปั้นดินเผา
 • เครื่องโลหะ

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ม.6 ปวช. ปวส. เทียบเท่า

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย หรือสมัครด้วยตนเอง ณ หน่วยรับสมัครแต่ละแห่ง

รับตรง59 รอบรับตรง ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 2559

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์