รับตรง59 นักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ 2559

รับตรง59 นักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ 2559

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 มกราคม – 4 เมษายน 2559

สาขาที่เปิดรับ

 • นักเรียนพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • เป็นหญิงโสดอายุ 17 – 20 ปี
 • น้ำหนักไม่น้อยกว่า 42 กิโลกรัม และไม่เกิน 65 กิโลกรัม
 • ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร
 • มีค่าดัชนีมวลกายไม่เกิน 25
 • มีผลการสอบ GAT / PAT 2 / O-NET

จำนวนรับ

 • 60 – 80 คน ทุนส่วนตัว

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของสถาบัน

รับตรง59 นักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ 2559

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์