รับตรง59 โควตา ปวส. ม.ราชภัฏนครราชสีมา 2559

รับตรง59 โควตา ปวส. ม.ราชภัฏนครราชสีมา 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบโควตา จากนักเรียนระดับ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 14 ธันวาคม 2558 – 4 มกราคม 2559
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  • การจัดการโรงแรม-เทียบโอน
 • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
  • ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม-เทียบโอน
  • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-ต่อเนื่อง
  • การจัดการอุตสาหกรรม-ต่อเนื่อง
  • เทคโนโลยีก่อสร้าง-ต่อเนื่อง
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • การจัดการ-เทียบโอน
  • การตลาด-เทียบโอน
 • (หน้า 6)

คุณสมบัติ

 • ประเภทเรียนดี
  • กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ปวส. จากสถานศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • ประเภทกิจกรรมดีเด่น
  • กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ปวส. จากสถานศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • เป็นผู้มีกิจกรรมดีเด่นด้านกีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ หรือบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม โดยมีหนังสือรับรอง
 • (หน้า 2, 7)

กระบวนการคัดเลือก

 • ประเภทเรียนดี
  • ยื่นผลการเรียน
  • สอบสัมภาษณ์
 • ประเภทกิจกรรมดีเด่น
  • ยื่นผลการเรียน
  • สอบปฏิบัติความสามารถที่สมัคร
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3, 9)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์