รับตรง59 ภาคปกติ ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 2559

รับตรง59 ภาคปกติ ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 16 ธันวาคม 2558 – 18 มีนาคม 2559
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาจีน
  • ศิลปศึกษา
  • คณิตศาสตร์
  • คอมพิวเตอร์ศึกษา
  • ฟิสิกส์
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • ชีววิทยา
  • เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษา
  • การศึกษาปฐมวัย
  • พลศึกษา
  • มวยไทยศึกษาและพลศึกษา
  • (หน้า 2)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
  • เทคโนโลยีไฟฟ้า
  • เทคโนโลยีโยธา
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เคมี
  • เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
  • สัตวศาสตร์
  • (หน้า 2)
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  • การพัฒนาชุมชน
  • ภาษาจีน
  • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • การท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • (หน้า 3)
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • การจัดการทั่วไป
  • การตลาด
  • การตลาด-การจัดการค้าปลีก
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • (หน้า 3)
 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
  • การบัญชี
  • (หน้า 3)
 • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
  • นิเทศศาสตร์
  • (หน้า 3)
 • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
  • การแพทย์แผนไทย
  • (หน้า 3)
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • (หน้า 3)
 • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
  • นิติศาสตร์
  • (หน้า 3)
 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
  • สาธารณสุขศาสตร์
  • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ม.6 ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า

จำนวนรับ

 • รวม 1,320 คน

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบคัดเลือก
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • ยื่นใบสมัครที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเทียน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์