รับตรง59 ภาคพิเศษ ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 2559

รับตรง59 ภาคพิเศษ ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 16 ธันวาคม 2558 – 10 กรกฎาคม 2559
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีโยธา
  • เทคโนโลยีไฟฟ้า
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • การจัดการทั่วไป
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
  • รัฐประศาสนศาสตร์
 • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
  • นิติศาสตร์
 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
  • การบัญชี
 • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
  • นิเทศศาสตร์
 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
  • สาธารณสุขศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ม.6 ปวช. ปวส. เทียบเท่า

จำนวนรับ

 • รวม 420 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน

วิธีสมัคร

 • ยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์