รับตรง59 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2559

รับตรง59 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีคัดเลือกตรง ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 26 พฤศจิกายน 2558 – 8 มกราคม 2559
 • (หน้า 7)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • คณิตศาสตร์
   • พลศึกษา
   • สังคมศึกษา
   • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
   • คอมพิวเตอร์
   • ฟิสิกส์
   • ภาษาไทย
   • ภาษาอังกฤษ
   • การศึกษาปฐมวัย
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • การปกครองท้องถิ่น
   • รัฐประศาสนศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปบัณฑิต
   • ออกแบบนิเทศศิลป์
   • จิตรกรรม
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการสารสนเทศ
   • การพัฒนาชุมชน
   • การท่องเที่ยว
   • ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
   • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
   • ดนตรี
   • นาฏศิลป์และการแสดง
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • นิเทศศาสตร์
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจ
   • การจัดการ
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • การจัดการโรงแรม
   • การตลาด
   • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
   • เศรษฐศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   • ฟิสิกส์
   • เคมี
   • ชีววิทยา
   • สาธารณสุขศาสตร์
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • สถิติสารสนเทศศาสตร์
   • อาหารและโภชนาการ
   • คณิตศาสตร์
   • เกษตรศาสตร์-พัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน
   • เกษตรศาสตร์-การพัฒนาการประมง
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • เทคโนโลยีโยธา
   • เทคโนโลยีอุตสาหการและการผลิต
   • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
   • เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์
   • เทคโนโลยีโยธา-หลักสูตร 2 ปี
   • เทคโนโลยีการผลิต-หลักสูตร 2 ปี
   • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-หลักสูตร 2 ปี
   • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม-หลักสูตร 2 ปี
   • เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์-หลักสูตร 2 ปี
   • เทคโนโลยีเครื่องกล-หลักสูตร 2 ปี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
   • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม-เทียบโอน

คุณสมบัติ

 • เป็นนักเรียนหรือนักศึกษาที่กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือเทียบเท่า
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบคัดเลือก
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์