TCAS/รับตรง61 ภาคปกติ ประเภทโควตา ม.ราชภัฏเชียงราย 2561

รับตรง59 ภาคปกติ ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2559 (รอบแรก)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบแรก)

กําหนดการรับสมัคร

 • 30 พฤศจิกายน – 16 ธันวาคม 2558
  • สมัครทางไปรษณีย์
 • 30 พฤศจิกายน – 25 ธันวาคม 2558
  • สมัครด้วยตนเอง
 • (หน้า 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • คอมพิวเตอร์ศึกษา
   • การประถมศึกษา
   • การสอนภาษาไทย
   • การสอนภาษาอังกฤษ
   • การศึกษาปฐมวัย
   • สังคมศึกษา
   • พลศึกษา
   • วิทยาศาสตร์
   • คณิตศาสตร์
   • การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย
  • (หน้า 2)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การพัฒนาชุมชน
   • ภาษาญี่ปุ่น
   • ภาษาไทย
   • ภาษาอังกฤษ
   • ประวัติศาสตร์
   • สหวิทยาการอิสลาม
   • ภาษาจีน
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • นิเทศศาสตร์
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
   • ดนตรี
   • ศิลปกรรม
   • ศิลปะการแสดง
   • ดนตรีสากล
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • รัฐประศาสนศาสตร์
   • การปกครองท้องถิ่น
  • (หน้า 3)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • คณิตศาสตร์
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • คหกรรมศาสตร์
   • เกษตรศาสตร์
   • เคมี
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • จุลชีววิทยา
   • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   • สาธารณสุขชุมชน
   • เทคโนโลยีการผลิตพืช
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
   • การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม-วิศวกรรมอุตสาหการ
   • การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม-วิศวกรรมไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติ
   • การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม-วิศวกรรมอุตสาหการ-เทียบโอน
   • การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม-วิศวกรรมไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติ-เทียบโอน
   • การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม-วิศวกรรมพลังงาน-เทียบโอน
   • วิศวกรรมไฟฟ้า
   • วิศวกรรมไฟฟ้า-เทียบโอน
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-ต่อเนื่อง
  • (หน้า 3)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การท่องเที่ยว
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • การจัดการโลจิสติกส์
   • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
   • การจัดการ
   • การจัดการ-เทียบโอน
   • การตลาด
   • การตลาด-เทียบโอน
   • ธุรกิจระหว่างประเทศ
   • การเป็นผู้ประกอบการ
  • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้น ม.6 ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด-บางสาขาวิชา
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบปฏิบัติ-บางสาขาวิชา
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ กองบริการการศึกษา อาคารสำนักงานอธิการบดีหลังใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 • (หน้า 4)
 • (ประกาศแก้ไขรายละเอียดเพิ่มเติม หน้า 6)
หน้า: 1 2 3 4 5 6
ป้ายกำกับ: