รับตรง59 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2559

รับตรง59 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ โดยวิธีการสอบคัดเลือกตรง ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 18 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2558
 • (หน้า 6)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการ
   • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
   • การตลาด
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
   • เศรษฐศาสตร์
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
  • (หน้า 11)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • รัฐประศาสนศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ
   • ภาษาอังกฤษ
   • ภาษาไทย
   • สวัสดิการสังคม
   • การพัฒนาชุมชน-การจัดการองค์กรชุมชน
   • การพัฒนาชุมชน-ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • ภูมิสารสนเทศ
  • (หน้า 11)
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
   • ดนตรีไทย
   • นาฏยรังสรรค์
   • ทัศนศิลป์
   • การออกแบบ
  • หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
   • ดุริยางคศาสตร์-ดนตรีคลาสสิก
   • ดุริยางคศาสตร์-ดนตรีแจ๊ส
  • (หน้า 12)
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เกษตรศาสตร์
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • เทคโนโลยีการเกษตร-การผลิตพืช
   • เทคโนโลยีการเกษตร-การผลิตสัตว์
   • เทคโนโลยีการเกษตร-การผลิตสัตว์น้ำ
   • เทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
  • (หน้า 12)
 • คณะครุศาสตร์
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
   • คณิตศาสตร์
   • สังคมศึกษา
   • ภาษาไทย
   • ภาษาอังกฤษ
   • การศึกษาปฐมวัย
   • การศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย
   • พลศึกษา
  • (หน้า 13)
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีการผลิต
   • เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม-ต่อเนื่อง
   • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม-ต่อเนื่อง
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมการจัดการและระบบการผลิต
   • วิศวกรรมโลจิสติกส์
  • (หน้า 14)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • คณิตศาสตร์
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • คหกรรมศาสตร์
   • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม-การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม-เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
   • เทคโนโลยียางและโพลิเมอร์
   • ฟิสิกส์
   • เคมี
   • ชีววิทยา
   • ชีววิทยาประยุกต์-จุลชีววิทยา
   • ชีววิทยาประยุกต์-เทคโนโลยีชีวภาพ
  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
   • สาธารณสุขศาสตร์
  • (หน้า 15)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช. ปวส. เทียบเท่า
 • ประเภทผลการเรียนดี
  • เกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 โดย ม.6/ปวช. ใช้ 5 ภาคเรียน, ปวช. 3 ภาคเรียน
 • ประเภทความสามารถพิเศษ
  • ด้านดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ กีฬา
  • ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ยสะสม
 • ประเภทบำเพ็ญประโยชน์
  • มีคุณสมบัติโดดเด่นในการบำเพ็ญประโยชน์
  • ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ยสะสม
 • (หน้า 2, 7)

จำนวนรับ

 • รวม 1,191 คน
 • (หน้า 11)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • ยื่นผลงาน-ประเภทความสามารถพิเศษ/บำเพ็ญประโยชน์
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์