รับตรง59 +ทุนการศึกษา สำรวจโลก eListening ม.อัสสัมชัญ 2559

รับตรง59 +ทุนการศึกษา สำรวจโลก eListening ม.อัสสัมชัญ 2559

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และร่วมกับ บริษัท เนกซ์สเตป จำกัด สนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • บัดนี้ – 8 มกราคม 2559

สาขาที่เปิดรับ

 • Business Administration (BBA)
 • ABAC-Wollongong Program (Australia)
 • ABAC-Dominican
 • Business English
 • Business French
 • Business Chinese
 • Business Japanese
 • Science and Technology (BS)
 • Engineering (B.Eng.)
 • Communication Arts (BA)
 • Visual Communication Design
 • Computer Generated
 • Law (LL.B.)
 • Food Technology
 • Agro-Industry
 • Architecture
 • Interior Architecture
 • Interior Design
 • Product Design
 • Business Economics
 • Music Business
 • Music Performance
 • Chinese for Economy

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสถานศึกษาที่ใช้ภาษาไทยเป็นสื่อการสอน และแผนกสองภาษาเท่านั้น ยกเว้นโรงเรียนนานาชาติ ทั่วประเทศ

จำนวนรับ

 • 100 ทุน โดยระหว่างการศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 ในแต่ละภาคการศึกษา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบเก็บคะแนนทุกวันเสาร์ เริ่มตั้งแต่ 9 มกราคม – 27 กุมภาพันธ์ 2559
 • สอบข้อเขียน
 • สอบเฉพาะด้าน-บางสาขาวิชา
 • สอบสัมภาษณ์

รับข่าวสารเพิ่มเติม

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

เว็บไซต์