รับตรง59 ระดับปริญญาตรี ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 2559

รับตรง59 ระดับปริญญาตรี ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 16 พฤศจิกายน 2558 – 22 กุมภาพันธ์ 2559
 • (หน้า 8)

สาขาที่เปิดรับ ระดับปริญญาตรี – วุฒิ ม.6/ปวช./เทียบเท่า

 • คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เคมีประยุกต์
   • ฟิสิกส์ประยุกต์
   • เทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • เทคโนโลยีโลจิสติกส์
   • วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
   • นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
   • การท่องเที่ยว
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • เทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน
  • (หน้า 25)
 • คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
   • ทัศนศิลป์-จิตรกรรม/ประติมากรรม/ศิลปะภาพพิมพ์
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
   • ออกแบบเซรามิก
   • ออกแบบนิเทศศิลป์
   • ออกแบบบรรจุภัณฑ์
  • (หน้า 28)
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การเงิน
   • การตลาด
   • การจัดการ-การจัดการทั่วไป
   • การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม
   • การจัดการ-การจัดการโลจิสติกส์
   • ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
  • (หน้า 31)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมโยธา
   • วิศวกรรมสำรวจ
   • วิศวกรรมไฟฟ้า
   • วิศวกรรมเครื่องกล
   • วิศวกรรมอุตสาหการ
   • วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
   • วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ
   • วิศวกรรมวัสดุ-โลหะการ
   • วิศวกรรมวัสดุ-พอลิเมอร์
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
   • วิศวกรรมโทรคมนาคม
   • วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
   • วิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ
   • วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์
  • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
   • สถาปัตยกรรม
   • สถาปัตยกรรมภายใน
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
   • การจัดการผังเมือง
  • (หน้า 34)

สาขาที่เปิดรับ ระดับปริญญาตรี – วุฒิ ปวส.

 • คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต-ต่อเนื่อง
   • เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม
  • (หน้า 46)
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต-เทียบโอน
   • การบัญชี
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต-เทียบโอน
   • การเงิน
   • การเงิน-สมทบ
   • การตลาด
   • การตลาด-สมทบ
   • ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
   • การจัดการ-การจัดการทั่วไป
   • การจัดการ-การจัดการทั่วไป-สมทบ
   • การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม
  • (หน้า 47)
 • คณะวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต-เทียบโอน
   • วิศวกรรมโยธา
   • วิศวกรรมไฟฟ้า
   • วิศวกรรมเครื่องกล
   • วิศวกรรมอุตสาหการ
   • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-โทรคมนาคม
   • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   • วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
  • (หน้า 49)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ม.6/ปวช./ปวส./เทียบเท่า

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 8)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย หรือสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 • (หน้า 11)
 • (ค่าเทอม หน้า 18)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์