โครงการรับตรง เคมีประยุกต์ (นานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ (รอบ 2) จุฬาฯ 2556

โครงการรับตรง เคมีประยุกต์ (นานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ (รอบ 2) จุฬาฯ 2556

รับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 (รอบที่ 2)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1-15 พฤษภาคม 2556

สาขาที่เปิดรับ

 • แขนงวิชาเคมีเพื่อการประยุกต์ด้านเคมีอุตสากรรมและการจัดการ
 • แขนงวิชาเคมีเพื่อการประยุกต์ด้านวัสดุ

คุณสมบัติ

 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือเทียบเท่า โดยต้องมีใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) มาแสดง
 • มีคะแนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
  • TOEFL (Paper-based) — ไม่ต่ำกว่า 550 หรือ
   (Computer-based) — ไม่ต่ำกว่า 213 หรือ
   (Internet-based) — ไม่ต่ำกว่า 79 หรือ
  • IELTS — ไม่ต่ำกว่า 6.0 หรือ
  • SAT I (Critical Reading) — ไม่ต่ำกว่า 400 หรือ
  • CU-AAT (Verbal Section) — ไม่ต่ำกว่า 400 หรือ
  • CU-TEP ซึ่งเทียบเป็นคะแนน TOEFL — ไม่ต่ำกว่า 500
 • มีคะแนนสอบวัดความถนัดทางคณิตศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
  • CU-AAT (Math Section) — ไม่ต่ำกว่า 450 หรือ
  • SAT I (Math) — ไม่ต่ำกว่า 450
 • มีคะแนนสอบวัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
  • CU-ATS (เฉพาะรายวิชาเคมี) — ไม่ต่ำกว่า 320 หรือ
  • CU-ATS (Nano)(เฉพาะรายวิชาเคมี) — ไม่ต่ำกว่า 320 หรือ
  • แบบทดสอบอื่นๆที่วัดความถนัดทางเคมี ที่จัดทดสอบโดยศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย — ไม่ต่ำกว่า 320 หรือ
  • SAT II Subject Test (Chemistry) — ไม่ต่ำกว่า 320
 • โดยสามารถใช้คะแนนผลการสอบย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร

จำนวนรับ

 • 30 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครด้วยตัวเอง ยื่นใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร พร้อมทั้งยืนยันการชำระค่าสมัคร ณ BSAC International Office ห้อง 1122 ชั้น 11 อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1-15 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.30-16.00 ณ (เว้นวันหยุดราชการ)
 • สมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร พร้อมทั้งใบยืนยันการชำระค่าสมัคร ส่งไปยัง
  BSAC International Office
  ห้อง 1122 ชั้น 22 อาคารมหามกุฏ
  คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  กรุงเทพ 10330
  ตั้งแต่ 1-13 พฤษภาคม 2556 (จะถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก)

เอกสารเพิ่มเติม

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ