TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.มหิดล 2561

รับตรง59 การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม ม.มหิดล-นครสวรรค์ 2559

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ สาขาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2559

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 ธันวาคม 2558 – 12 เมษายน 2559
 • (หน้า 2)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • โครงการนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.3
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช 3 สาขาทางการเกษตร
  • มีผลการเรียน 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.50 กรณีที่สำเร็จการศึกษาแล้วใช้ตลอดหลักสูตร
  • 15 คน
 • โครงการนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน
  • มีผลการเรียน 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.50 กรณีที่สำเร็จการศึกษาแล้วใช้ตลอดหลักสูตร
  • 10 คน
 • โครงการนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 ให้สิทธิ์เฉพาะหน่วยงาน / เครือข่าย / มูลนิธิ / องค์กร ที่ส่งนักเรียนในกลุ่ม 7 จังหวัด คือ อุทัยธานี พิจิตร ตาก กำแพงเพชร นครสวรรค์ ชัยนาท และเพชรบูรณ์ และ/หรือ เครือข่ายความร่วมมือเชิงวิชาการที่เคยผ่านการอบรมหรือค่ายกิจกรรมจากองค์กรต่างๆ ข้างต้น
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน
  • มีผลการเรียน 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.50 กรณีที่สำเร็จการศึกษาแล้วใช้ตลอดหลักสูตร
  • 15 คน
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • 40 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ GAT เฉพาะวุฒิ ม.6
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเอง ที่โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครสวรรค์
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8