TCAS/รับตรง61 ประเภทอิสระ ม.เกษตรศาสตร์-ศรีราชา 2561

รับตรง59 +ทุน นร.จากการประกวด วิศวะคอมพ์ ม.เกษตร-ศรีราชา 2559

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนจากการประกวดแข่งขันระดับชาติ และนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2559

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2559
 • (หน้า 5)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลการสอบ GAT/PAT1/PAT3
 • มีผลจากการแข่งขันข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
  • การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC) โดย
   • ผ่านการพิจารณาในรอบผลงานโครงการ (รองสอง) และผ่านได้รับทุนรอบสอง หรือผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
   • ผลการแข่งขันสามารถย้อนหลังกลับไปได้ ไม่เกิน 3 ปี
  • ได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับชาติ หรือนานาชาติอื่นๆ ที่จัดโดยสมาคม หน่วยงาน หรือสถาบันที่เป็นที่ยอมรับของสถาบันการศึกษา
 • (หน้า 2)
 • (เงื่อนไขทุนการศึกษา หน้า 3)

จำนวนรับ

 • 5 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หย้ส 4)
หน้า: 1 2 3 4 5