TCAS/รับตรง61 ผู้มีความรู้ด้านวิทยาการสารสนเทศ-ระบบเทียบเข้า ม.มหาสารคาม 2561

รับตรง59 เพชรพระพิฆเนศวร คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.มหาสารคาม 2559 (3 รอบ)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการเพชรพระพิฆเนศวร คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 (3 รอบ)

กําหนดการรับสมัคร

 • รอบที่ 1 : 15 ธันวาคม 2558 – 20 มกราคม 2559
 • รอบที่ 2 : 3 มีนาคม – 4 เมษายน 2559
 • รอบที่ 3 : 5 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2559
 • (หน้า 5)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
  • ทัศนศิลป์-จิตรกรรม
  • ทัศนศิลป์-ประติมากรรม
  • ทัศนศิลป์-ศิลปะภาพพิมพ์
  • ทัศนศิลป์-ศิลปะไทย
  • ทัศนศิลป์-ศิลปะสื่อประสม
  • ศิลปะการแสดง-นาฏยศิลป์ไทย
  • ศิลปะการแสดง-นาฏยศิลป์พื้นเมือง
  • ศิลปะการแสดง-นาฏยศิลป์ตะวันตก
  • ศิลปะการแสดง-ศิลปะการละคร
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • ทัศนศิลป์
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  • มีความถนัดพิเศษทางด้านทัศนศิลป์ เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม ศิลปะภาพพิมพ์ ศิลปะไทย ศิลปะสื่อประสม วาดเส้น องค์ประกอบศิลป์
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
 • ศิลปะการแสดง
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  • มีทักษะความสามารถทางด้านนาฏยศิลป์ไทย นาฏยศิลป์พื้นเมือง นาฏยศิลป์ตะวันตก ศิลปะการละคร หรือศิลปะการแสดงอื่น
 • (หน้า 2)
 • (ทุนการศึกษา หน้า 7)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานเลขานุการคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พื้นที่ขามเรียง
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7