TCAS/รับตรง61 ประเภทอิสระ ม.เกษตรศาสตร์-ศรีราชา 2561

รับตรง59 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ/นานาชาติ ม.เกษตรศาสตร์ 2559 (รอบ 1)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ หลักสูตรนานาชาติ คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

กําหนดการรับสมัคร

 • 30 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2558
 • (หน้า 2)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะมนุษยศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากในหรือต่างประเทศ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.75
 • มีผลการสอบ GAT2 / PAT1 / PAT7
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 40 คน
 • (หน้า 5)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • ยื่นใบสมัครได้ที่ ศูนย์จัดการศึกษาโครงการพิเศษ ชั้น 2 อาคารมนุษยศาสตร์ 1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • (หน้า 2)
หน้า: 1 2 3 4 5 6