TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ธรรมศาสตร์ 2561

โครงการรับตรง วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ iPen-iee (รอบ 2) ม.ธรรมศาสตร์ 2556

โครงการหลักสูตรควบวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2556 รอบที่ 2

การคัดเลือกเข้าศึกษาในโครงการฯ ผู้สมัครสามารถเลือ สมัครได้จากวิธีใดวิธีหนึ่งในข้อ A หรือข้อ B ดังต่อไปนี้

 • A.ยื่นคะแนนมาตรฐาน ครบทั้ง 2 วิชา ดังนี้
  • หมวดวิชาคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ ยื่นผลคะแนน PAT2 (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์) อย่างน้อย 110 คะแนน
  • หมวดวิชาความถนัดวิศวกรรมศาสตร์ ยื่นผลคะแนน PAT 3 (ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์) อย่างน้อย 120 คะแนน
 • B.สอบข้อเขียน
  • กรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนมาตรฐานต่ำกว่าที่กำหนด ข้อ A ผู้สมัครจะต้องสอบข้อเขียนโดยตรงกับโครงการฯ ประกอบด้วย 2 หมวดวิชาคือ หมวดวิชาคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ และความถนัดวิศวกรรมศาสตร์

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2556

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรควบวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิตฯ

วิธีสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ “โครงการหลักสูตรควบวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ( iPEN- iEE)สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เลขที่ 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120” อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร 500 บาท
 • สมัครทางไปรษณีย์ โดยโอนเงินเข้าบัญชี 500 บาท (กรณีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์) แล้วแนบ หลักฐานการโอนเงินมากับใบสมัคร ส่งมาที่ โครงการ iPEN-iEE คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตอ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
 • สมัครผ่าน เว็บไซต์ http://admission.engr.tu.ac.th/

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์