TCAS/รับตรง61 ประเภทอิสระ ม.เกษตรศาสตร์-ศรีราชา 2561

รับตรง59 โครงการ สอวน. คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ 2559

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะอุตสาหกรรมเกษตร ตามโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ประจำปีการศึกษา 2559

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 ธันวาคม 2558 – 2 กุมภาพันธ์ 2559
 • (หน้า 2)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • เทคโนโลยีการบรรจุ 2 คน
  • เทคโนโลยีชีวภาพ 2 คน
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 2 คน
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2 คน
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ 2 คน
 • (หน้า 2, 5)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีผลการสอบ GAT/PAT 1/PAT 2 เฉลี่ยรวมทั้ง 3 วิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 โดยคะแนนทั้ง 3 วิชา จะต้องมาจากการสอบครั้งเดียว
 • เป็นนักเรียนในโครงการ สอวน. ที่ผ่านการอบรมค่าย 2
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • รวม 10 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์บริการการศึกษา ชั้น 5 อาคาร 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5 6