รับตรง59 โควตา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ราชมงคลศรีวิชัย 2559

รับตรง59 โควตา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ราชมงคลศรีวิชัย 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประเภทโควตาเรียนดี/กิจกรรมเด่น ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 3 พฤศจิกายน 2558 – 11 มกราคม 2559
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  • หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 5 ปี
   • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-ภาคปกติ 40 คน
   • วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์-ภาคปกติ 20 คน
   • วิศวกรรมอุตสาหการ-ภาคปกติ 20 คน
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน-ภาคปกติ 40 คน
   • เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน-ภาคสมทบ 15 คน
   • เทคโนโลยีปิโตรเลียม-ภาคปกติ 10 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ม.6 ปวช. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • ประเภทเรียนดี
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม/วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์/วิศวกรรมอุตสาหการ/เทคโนโลยีปิโตรเลียม
   • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4-5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75 สำหรับ ม.6
   • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4-5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00 สำหรับ ปวช.
  • เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
   • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4-5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50 สำหรับ ม.6
   • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4-5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75 สำหรับ ปวช.
 • ประเภทกิจกรรมดี
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม/วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์/วิศวกรรมอุตสาหการ/เทคโนโลยีปิโตรเลียม
   • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4-5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50 สำหรับ ม.6
   • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4-5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75 สำหรับ ปวช.
  • เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
   • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4-5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.30 สำหรับ ม.6
   • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4-5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50 สำหรับ ปวช.
  • มีความสามารถด้านกิจกรรมในระดับดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • (หน้า 3, 5)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน/ประวัติ
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์