TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ธรรมศาสตร์ 2561

โครงการรับตรง สาขาวิชาสื่อมวลชนศึกษา ภาคภาษาอังกฤษ (รอบ 2) ม.ธรรมศาสตร์ 2556

โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห้นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อมวลชนศึกษา ภาคภาษาอังกฤษ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ประจำปีการศึกษา 2556 (รอบที่ 2)

กําหนดการรับสมัคร

 • 9 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2556

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

คุณสมบัติ

 • ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่น้อยกว่า 2.50 หรือ
 • ผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (ม.4-ม.6ภาคแรกรวม 5 ภาค) ไม่น้อยกว่า 2.50
 • มีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง (ผลสอบไม่เกิน 2 ปีนับตั้งแต่วันสมัครสอบ) ดังนี้
  • SAT ไม่ต่ำกว่า 1,100 คะแนน
  • TOEFL ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือ 61 คะแนนสำหรับ Internet Based Test (IBT) หรือ 173 คะแนนสำหรับ Computer-Based Test (CBT)
  • IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.5 คะแนน
  • TU-GET ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน

จำนวนรับ

 • ไม่เกิน 30 คน

วิธีสมัคร

 • รับสมัครผ่านระบบ INTERNET ที่ http://www.jc.tu.ac.th/bjm/

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์