รับตรง59 ประเภทรับตรง 4 วิทยาเขต ราชมงคลตะวันออก 2559

รับตรง59 ประเภทรับตรง 4 วิทยาเขต ราชมงคลตะวันออก 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง 4 วิทยาเขต ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ต
  • 1 ธันวาคม 2558 – 29 มกราคม 2559
  • (หน้า 13)
 • สมัครด้วยตนเอง
  • 1 ธันวาคม 2558 – 12 กุมภาพันธ์ 2559
  • (หน้า 14)

สาขาที่เปิดรับ วิทยาเขตบางพระ

 • หลักสูตรปกติ
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • สัตวศาสตร์
   • ประมง
   • เทคโนโลยีภูมิทัศน์
   • วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
   • เกษตรกลวิธาน
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการ
   • การบริหารธุรกิจเกษตร
   • การจัดการการบิน
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
   • เศรษฐศาสตร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมเกษตร
   • วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
  • (หน้า 2)
 • หลักสูตรเทียบโอน
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เกษตรกลวิธาน
   • พืชศาสตร์-พืชไร่
   • พืชศาสตร์-พืชสวน
   • พืชศาสตร์-เทคโนโลยีการผลิตพืชคุณภาพ
   • สัตวศาสตร์
   • ประมง
   • เทคโนโลยีภูมิทัศน์
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการ-ภาคปกติ
   • การจัดการ-ภาคสมทบ
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมเกษตร
  • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ วิทยาเขตจันทบุรี

 • หลักสูตรปกติ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • พืชศาสตร์
   • เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
   • ประมง
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • เทคโนโลยีชีวภาพ
   • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร-การจัดการอุตสาหกรรมอาหาร
   • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร-โลจิสติกส์อุตสาหกรรมอาหาร
   • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร-การจัดการธุรกิจอาหารและการตลาด
   • เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์-อาหารและโภชนาการ
   • เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์-สุขภาพและความงาม
   • เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์-อุตสาหกรรมและพลังงานทดแทน
   • เทคโนโลยีการเกษตร
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีไฟฟ้า
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการ
   • เทคโนโลยีเครื่องกล
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
   • เศรษฐศาสตร์
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการ
   • ระบบสารสนเทศ
   • การจัดการโลจิสติกส์
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • (หน้า 5)
 • หลักสูตรเทียบโอน
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • พืชศาสตร์
   • เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
   • ประมง
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีไฟฟ้า
   • เทคโนโลยีอุตสาหการ
   • เทคโนโลยีเครื่องกล
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการ-ภาคปกติ
   • การจัดการ-ภาคสมทบ
   • ระบบสารสนเทศ-ภาคปกติ
   • ระบบสารสนเทศ-ภาคสมทบ
   • การจัดการโลจิสติกส์-ภาคปกติ
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี-ภาคปกติ
   • การบัญชี-ภาคสมทบ
  • (หน้า 7)

สาขาที่เปิดรับ วิทยาเขตอุเทนถวาย

 • หลักสูตรปกติ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการโลจิสติกส์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมก่อสร้าง
   • วิศวกรรมโยธา
  • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
   • ออกแบบอุตสาหกรรม
   • สถาปัตยกรรมภายใน
  • (หน้า 9)
 • หลักสูตรเทียบโอน
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการโลจิสติกส์-ภาคสมทบ
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมก่อสร้าง-ภาคสมทบ
   • วิศวกรรมโยธา
  • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม-ภาคปกติ
   • เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม-ภาคสมทบ
   • ออกแบบอุตสาหกรรม-ภาคสมทบ
  • (หน้า 10)

สาขาที่เปิดรับ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

 • หลักสูตรปกติ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
   • เศรษฐศาสตร์
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการ
   • การตลาด
   • ระบบสารสนเทศ
   • การจัดการโลจิสติกส์
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
   • การท่องเที่ยว
  • (หน้า 11)
 • หลักสูตรเทียบโอน
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการ-ภาคปกติ
   • การจัดการ-ภาคสมทบ
   • การตลาด-ภาคปกติ
   • การตลาด-ภาคสมทบ
   • ระบบสารสนเทศ-ภาคปกติ
   • ระบบสารสนเทศ-ภาคสมทบ
   • การจัดการโลจิสติกส์-ภาคปกติ
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี-ภาคปกติ
   • การบัญชี-ภาคสมทบ
  • (หน้า 12)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ม.6 ปวช. ปวส. เทียบเท่า ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 15)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย หรือสมัครด้วยตัวเอง ที่ วิทยาเขตที่ต้องการสมัคร
 • (หน้า 13)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์