รับตรง59 ความสามารถพิเศษ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ 2559

รับตรง59 ความสามารถพิเศษ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ โครงการความสามารถพิเศษ ด้านเรียนดี คุณธรรม ศิลปวัฒนธรรม และกีฬา ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 30 ธันวาคม 2558
 • (หน้า 6)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • การศึกษาปฐมวัย
   • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
   • คณิตศาสตร์
   • ภาษาอังกฤษ
   • ภาษาไทย
   • สังคมศึกษา
   • พลศึกษา
   • คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา
  • (หน้า 13)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • คณิตศาสตร์ประยุกต์
   • สถิติประยุกต์
   • เคมี
   • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   • ชีววิทยา
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • ฟิสิกส์
   • เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
   • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • คหกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
   • สาธารณสุขศาสตร์
  • (หน้า 14)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาอังกฤษ
   • ภาษาไทย
   • ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
   • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ-นานาชาติ
  • หลักสูตรศิลปบัณฑิต
   • ดนตรี
  • (หน้า 15)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • นิเทศศาสตร์
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การตลาด
   • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
   • เศรษฐศาสตร์
  • (หน้า 15)
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรศิลปบัณฑิต
   • การออกแบบ-ออกแบบผลิตภัณฑ์
   • การออกแบบ-ออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เกษตรศาสตร์-เทคโนโลยีการผลิตพืช
   • เกษตรศาสตร์-เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
   • เกษตรศาสตร์-การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตอุตสาหกรรม
   • ไฟฟ้าอุตสาหกรรม-ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
   • วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
  • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
   • ไฟฟ้าอุตสาหกรรม-อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
  • (หน้า 16)

คุณสมบัติ

 • ด้านเรียนดี
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75
  • (หน้า 3)
 • ด้านคุณธรรม
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.00
  • เคยได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่ง อย่างน้อยจากหน่วยงานที่จัดโดยเขตพื้นที่ หรือเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติ หรือความสามารถพิเศษ 4 ประการอย่า งใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
   • มีจิตสาธารณะ และมีความเป็นผู้นำ
   • มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
   • อนุรักษ์หรือพัฒนาสิ่งแวดล้อม
   • มีส่วนเกี่ยวข้องกับการป้องกันและรณรงค์ต่อต้านสารเสพติดทุกชนิด
  • (หน้า 4)
 • ด้านศิลปวัฒนธรรม
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.00
  • มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับศิลปะพื้นบ้าน หรือศิลปะร่วมสมัยแขนงใด แขนงหนึ่งเป็นอย่างน้อย โดยแสดงความสามารถหรือการนำเสนออย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ มีความสามารถทางด้านดนตรี ศิลปะ ฟ้อนรำ งานหัตถกรรม พิธีกรรม การอ่านและเขียนวรรณกรรมต่างๆ หรืออักษรพื้นถิ่น เป็นต้น
  • (หน้า 5)
 • ด้านกีฬา
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.00
  • เคยหรือเป็นนักกีฬาที่มีความสามารถระดับทีมชาติ หรือเยาวชนทีมชาติ หรือกีฬาแห่งชาติ หรือกีฬาเยาวชนแห่งชาติ หรือกีฬาเขตการศึกษา หรือกีฬาจังหวัด หรือกีฬาสโมสรชั้นนำ ในกีฬาชนิดต่างๆ ดังนี้ กรีฑา เทวันโด บาสเกตบอล ฟุตบอล วอลเลย์บอล แฮนด์บอล เซปักตะกร้อ ฟุตซอล เทนนิส เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน เปตองมวย และกีฬาชนิดอื่น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
  • (หน้า 5)
 • (คุณสมบัติเฉพาะ หน้า 3)

จำนวนรับ

 • รวม 543 คน
 • (หน้า 13)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลงาน
 • สอบข้อเขียน-เฉพาะหลักสูตรครุศาสตร์
 • สอบปฏิบัติ-เฉพาะด้านกีฬา
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • ยื่นใบสมัครได้ที่ คณะที่เลือกสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 • (หน้า 6)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์