รับตรง59 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 2559

รับตรง59 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภททั่วไป และประเภทกิจกรรมดีเด่น ด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 ธันวาคม 2558 – 17 มกราคม 2559
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาไทย
   • สังคมศึกษา
   • การศึกษาปฐมวัย
   • ภาษาอังกฤษ
   • คอมพิวเตอร์ศึกษา
   • คณิตศาสตร์
   • วิทยาศาสตร์-เคมี
   • วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา
   • วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์
   • ดนตรีศึกษา
   • นาฏศิลป์ไทย
   • ทัศนศิลป์
   • พลศึกษาและสุขศึกษา
  • (หน้า 4)
 • คณะเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • ธุรกิจการเกษตร
   • เทคนิคการสัตวแพทย์
   • อาหารและบริการ
   • การจัดการอุตสาหกรรม
   • โยธาและสถาปัตยกรรม
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • เทคโนโลยีชีวภาพ
   • เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
   • เทคโนโลยีการผลิตพืช
   • เทคโนโลยีเครื่องกล
   • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์-อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
   • วิศวกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
   • วิศวกรรมพลักงาน
   • วิศวกรรมเครื่องกล
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม-คอมพิวเตอร์กราฟิค
   • ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม-การออกแบบเฟอร์นิเจอร์
  • (หน้า 8)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การสื่อสารการตลาด
   • การจัดการการท่องเที่ยว
   • การจัดการการโรงแรม
   • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
   • การเงิน
   • การตลาด
   • การตลาด-สหกิจศึกษาในเครือ CPF
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • การจัดการทั่วไป
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
   • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • วารสารสนเทศ
   • วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
   • การประชาสัมพันธ์
  • (หน้า 13)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว
   • ภาษาจีน
   • ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
   • ภาษาอังกฤษ
   • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
   • สารสนเทศศาสตร์
   • การพัฒนาสังคม
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • รัฐประศาสนศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต
   • ทัศนศิลป์-ออกแบบนิเทศศิลป์
   • ทัศนศิลป์-ออกแบบประยุกต์ศิลป์
   • ศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์
   • ศิลปะการแสดง-การแสดงพื้นบ้าน
   • ดนตรี
  • (หน้า 14)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์การกีฬา
   • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   • สถิติประยุกต์
   • เคมี-สหวิทยาการเคมี
   • เคมี-เทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์
   • ฟิสิกส์
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • คณิตศาสตร์
   • ชีววิทยา-ชีววิทยาทั่วไป
   • ชีววิทยา-จุลชีววิทยา
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
   • สาธารณสุขศาสตร์
  • (หน้า 16)

คุณสมบัติ

 • ประเภททั่วไป
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษา ม.6 ปวช. ปวส. อนุปริญญา หรือเทียบเท่า
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด-บางสาขาวิชา
  • มีคุณสมบัติเฉพาะ ตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
  • (หน้า 4)
 • ประเภทกิจการดีเด่น ด้านกีฬา
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษา ม.6 ปวช. ปวส. อนุปริญญา หรือเทียบเท่า
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด-บางสาขาวิชา
  • มีคุณสมบัติเฉพาะ ตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
  • มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬา และเข้าร่วมแข่งตั้งแต่ระดับเขต ระดับภาค ระดับชาติ และนานาชาติ ไม่เกิน 3 ปี โดยต้องมีเอกสารหลักฐานแสดงและรับรอง
  • ประเภทกีฬาที่เปิดรับ คือ กรีฑา ฟุตบอล ยิงปืน บาสเกตบอล วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด เซปักตะกร้อ มวยสากลสมัครเล่น มวยไทยสมัครเล่น ยูโด เทควันโด แบดมินตัน ลอนเทนนิส เทนนิส เปตอง ว่ายน้ำ แฮนด์บอล ยกน้ำหนัก ลีลาศ หมากรุกไทย หมากฮอส และอื่นๆ
 • (หน้า 17)
 • (ทุนการศึกษา หน้า 25)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • ทดสอบความสามารถด้านกีฬา
 • (หน้า 18, 22)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ต หรือสมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 • (หน้า 19, 21)

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: