รับตรง59 ภาคปกติ และ กศ.พป. ราชภัฏนครปฐม 2559 (3 รอบ)

รับตรง59 ภาคปกติ และ กศ.พป. ราชภัฏนครปฐม 2559 (3 รอบ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และ โครงการ กศ.พป. ประจำปีการศึกษา 2559 (3 รอบ)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • ภาคปกติ รอบที่ 1
  • 1 ธันวาคม 2558 – 17 มกราคม 2559
 • ภาคปกติ รอบที่ 2
  • 28 มีนาคม – 30 เมษายน 2559
 • ภาคปกติ รอบที่ 3 – เฉพาะสาขาวิชาที่ไม่ครบจำนวน
  • 20 – 30 มิถุนายน 2559
 • กศ.พป.
  • 1 ธันวาคม 2558 – 5 มิถุนายน 2559
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ ภาคปกติ

 • คณะครุศาสตร์
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
   • การศึกษาปฐมวัย
   • พลศึกษา
   • การประถมศึกษา
  • (สาขาอื่นๆ แยกไปอยู่ตามคณะต่าง ๆ)
  • (หน้า 4)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • คณิตศาสตร์
   • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
   • คอมพิวเตอร์
   • ฟิสิกส์
   • เคมี
   • ชีววิทยา
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • ชีววิทยา
   • เทคโนโลยีการผลิตพืช
   • สาธารณสุขศาสตร์
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • เคมี
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
   • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์-เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
   • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์-เทคโนโลยีเว็บและโมบาย
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
   • วิศวกรรมโยธา
   • วิศวกรรมโทรคมนาคม
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการอาหาร
  • (หน้า 4)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • สังคมศึกษา
   • ภาษาไทย
   • ภาษาอังกฤษ
   • ดนตรีศึกษา
   • ภาษาจีน
   • ศิลปศึกษา
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
   • การท่องเที่ยวและการโรงแรม
   • การพัฒนาชุมชน
   • ภาษาอังกฤษ
   • บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
   • ภาษาจีน
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
   • ออกแบบดิจิทัลอาร์ต
   • ออกแบบนิเทศศิลป์
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • รัฐประศาสนศาสตร์
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
  • (หน้า 5)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • ธุรกิจศึกษา
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการทั่วไป
   • การตลาด
   • การเงินและการธนาคาร
   • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • ธุรกิจระหว่างประเทศ
   • การจัดการโลจิสติกส์
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • ประชาสัมพันธ์
   • วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
  • (หน้า 6)
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
   • พยาบาลศาสตร์
  • (หน้า 6)

สาขาที่เปิดรับ โครงการ กศ.พป.

 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • สาธารณสุขศาสตร์
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
   • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์-เทคโนโลยีเว็บและโมบาย
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  • (หน้า 4)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การพัฒนาชุมชน
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • รัฐประศาสนศาสตร์
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
  • (หน้า 5)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการทั่วไป
   • การตลาด
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • ประชาสัมพันธ์
   • วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
  • (หน้า 6)

คุณสมบัติ

 • ภาคปกติ
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้น ม.6 ปวช. หรือเทียบเท่า
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด-ไม่ทุกสาขาวิชา
  • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละวิชากำหนด
 • โครงการ กศ.พป.
  • สำเร็จการศึกษา ม.6 ปวช. หรือเทียบเท่า
 • (หน้า 6)
 • (เงื่อนไขทุนการศึกษา หน้า 12)

จำนวนรับ

 • ภาคปกติ 3,175 คน
 • โครงการ กศ.พป. 950 คน
 • รวม 4,125 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • ภาคปกติ
  • สอบข้อเขียน
  • สอบสัมภาษณ์
  • (หน้า 9)
 • โครงการ กศ.พป.
  • สมัครเรียน
  • (หน้า 11)

วิธีสมัคร

 • ภาคปกติ
  • สมัครผ่านโรงเรียน หรือสมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • (หน้า 9)
 • โครงการ กศ.พป.
  • สมัครด้วยตนเองที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • (หน้า 11)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์