TCAS/รับตรง61 ประเภทอิสระ ม.เกษตรศาสตร์-ศรีราชา 2561

โครงการรับตรง สาชาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร (ภาคพิเศษ) ม.เกษตรศาสตร์ 2556

โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร (ภาคพิเศษ) ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 เมษายน – 12 พฤษภาคม 2556

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร (ภาคพิเศษ)

คุณสมบัติ

 • ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าใน สายวิทย์-คณิต หรือศิลป์-คำนวณ
 • ผู้สมัครต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนการทดสอบ
  • ความถนัดทั่วไป (GAT รหัสวิชา 85) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 (90 เต็ม 300)
  • ความถนัดทางคณิตศาสตร์(PAT รหัสวิชา 71) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (60 เต็ม 300)
  • GPA ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • ผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในรหัสวิชา 03 วิชาภาษาต่างประเทศ และ 04 วิชาคณิตศาสตร์

จำนวนรับ

 • 30 คน

วิธีสมัคร

 • ยื่นใบสมัครเข้าศึกษาได้ที่ โครงการหลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร (ภาคพิเศษ) อาคารพิจารณ์พาณิชย์ ชั้น 3 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ