รับตรง61 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ม.แม่ฟ้าหลวง 2561

รับตรง59 โควตาพิเศษ เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง 2559

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559

กําหนดการรับสมัคร

 • 30 พฤศจิกายน 2558 – 15 มกราคม 2559
 • (หน้า 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   • วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต
  • มีผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50 (สำหรับผู้ที่จบการศึกษาแล้วใช้ตลอดหลักสูตร) และ
  • มีผลการเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ มีผลงานการแข่งขันความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์
  • (หน้า 2)
 • เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
  • มีผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50 (สำหรับผู้ที่จบการศึกษาแล้วใช้ตลอดหลักสูตร) หรือ มีความสามารถพิเศษโดดเด่นด้านมัลติมีเดีย กราฟิก และแอนิเมชั่น
  • (หน้า 3)
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต
  • มีผลการเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50 (สำหรับผู้ที่จบการศึกษาแล้วใช้ตลอดหลักสูตร)
  • หากเคยเข้าร่วมการแข่งขันหรือทำโครงงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์, การเขียนโปรแกรม หรือวิทยาศาสตร์ ในระดับโรงเรียนหรือสูงกว่า จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • (หน้า 3)
 • วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต
  • มีผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50 (สำหรับผู้ที่จบการศึกษาแล้วใช้ตลอดหลักสูตร)
  • มีผลการเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • หากเคยเข้าร่วมการแข่งขันหรือทำโครงงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์, การเขียนโปรแกรม หรือวิทยาศาสตร์ ในระดับโรงเรียนหรือสูงกว่า จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9