TCAS/รับตรง61 โควตา จ.นครศรีธรรมราช ม.วลัยลักษณ์ 2561

รับตรง59 โครงการเด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2559

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ประจำปีการศึกษา 2559

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 ธันวาคม 2558 – 29 มกราคม 2559
 • (หน้า 5)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ
  • (หน้า 3)
 • สำนักวิชาศิลปศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาจีน
  • อาเซียนศึกษา
  • รัฐศาสตร์
  • ไทยศึกษาบูรณาการ
  • รัฐศาสตร์
  • นิติศาสตร์
  • (หน้า 3)
 • สำนักวิชาการจัดการ
  • บัญชี
  • บริหารธุรกิจ
  • อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  • เศรษฐศาสตร์
  • (หน้า 3)
 • สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
  • นิเทศศาสตร์
  • การจัดการสารสนเทศดิจิตอล
  • เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
  • (หน้า 4)
 • สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  • เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์)
  • เกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์)
  • เกษตรศาสตร์ (ประมง)
  • อุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีอาหาร)
  • อุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีชีวภาพ)
  • (หน้า 4)
 • สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมวัสดุ
  • วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ
  • วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ
  • เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • (หน้า 4)
 • สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  • เทคนิคการแพทย์
  • กายภาพบำบัด
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • สาธารณสุขศาสตร์
  • (หน้า 4)
 • สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  • พยาบาลศาสตร์
  • (หน้า 5)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้
 • มีผลการเรียนตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีแฟ้มสะสมผลงานเพื่อการพิจารณา
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • รวม 114 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นแฟ้มสะสมผลงาน
 • (หน้า 3, 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7