TCAS/รับตรง61 เทคโนโลยีอุตสาหกรรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา 2561

รับตรง59 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2559

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

กําหนดการรับสมัคร

 • 20 พฤศจิกายน 2558 – 9 มีนาคม 2559
 • (หน้า 2)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
  • จิตรกรรม 20 คน
  • กราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย 20 คน
  • นิเทศศิลป์-คอมพิวเตอร์กราฟิก 20 คน
  • นิเทศศิลป์-ออกแบบกราฟฟิกและโฆษณา 20 คน
  • นิเทศศิลป์-โทรทัศน์และดิจิตอลมีเดีย 20 คน
  • ออกแบบเซรามิค 20 คน
  • ออกแบบผลิตภัณฑ์ 20 คน
 • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00 กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ตลอดหลักสูตร
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • รวม 140 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบทฤษฎี หรือภาคปฏิบัติเฉพาะสาขา
 • ยื่นแฟ้มสะสมผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5 6