รับตรง59 ประเภทบุคคลทั่วไป วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 2559

รับตรง59 ประเภทบุคคลทั่วไป วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 2559

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประเภทบุคคลทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 16 – 27 ธันวาคม 2558
 • (หน้า 7)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ โปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์
 • มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร น้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม
 • มีผลการสอบ GAT / PAT 1 / PAT 2
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 42 คน (ทุนส่วนตัว)
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • ตรวจร่างกาย
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์