TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ธรรมศาสตร์ 2561

รับตรง59 การจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี/DBTM ม.ธรรมศาสตร์ 2559

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ประจำปีการศึกษา 2559

กําหนดการรับสมัคร

 • 14 ธันวาคม 2558 – 15 มกราคม 2559
 • (หน้า 9)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี หลักสูตรภาษาอังกฤษ (DBTM) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากในประเทศ หรือต่างประเทศ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 แต่น้อยกว่า 3.00 ต้องมีคะแนนสอบมาตรฐานดังนี้
  • SAT และ/หรือ
  • SMART-I และ/หรือ
  • GCSE/IGCSE และ/หรือ
  • IB Diploma และ/หรือ
  • NCEA/NZQA
 • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ดังนี้
  • TU-GET และ/หรือ
  • TOEFL และ/หรือ
  • IELTS และ/หรือ
  • SMART-I และ/หรือ
  • SAT
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 90 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน หรือยื่นคะแนนสอบมาตรฐาน
 • ยื่นผลการสอบภาษาอังกฤษ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9